فعال سازی سرویس +LMR لوازم خانگی

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
کد ملی خود را به صورت صحیح وارد کنید
شماره همراه خود را به صورت صحیح وارد کنید
کد پستی محل سکونت خود را به صورت صحیح وارد کنید
آدرس محل سکونت خود را به صورت صحیح وارد کنید

روی متن بالا کلیک کنید و یک مورد را انتخاب کنید
روی متن بالا کلیک کنید و یک مورد را انتخاب کنید
مدل دستگاه خود را به صورت کامل وارد کنید
کد درج شده روی کارت خود را وارد کنید
کد نمایندگی وارد کنید
ارزش(قیمت) دستگاه خود را به تومان وارد کنید
[مشاهده قوانین و مقررات]
قبل از ثبت درخواست باید موافقت خود با قوانین اعلام شده را تایید نماید