همراه سرویس طلایی

تعمیر با من

خدماتی فراتر از حد انتظار

1/10لطفا کیفیت خدماتی که دریافت می کنید را رتبه بندی کنید.

2/10 لطفا اگر تجربه ی تازه ای از خدمات را داشته اید ذکر کنید. فرآیند حل مشکل من ... بود:

3/10 لطفا اگر فرآیند تازه ای از خدمات را تجربه کرده اید ذکر کنید. نماینده خدمات مشتری بسیار خوش برخود بود.

4/10 کدامیک از ویژگی های زیر در نماینده خدمات مشتری برجسته تر بود؟

5/10 کدامیک از ویژگی های نماینده خدمات مشتری را دوست نداشتید؟

6/10نماینده خدمات مشتری در خواست من را سریعا پاسخ داد.:

7/10 چه چیزی تجربه ی شما با نماینده خدمات مشتری را بهتر بیان می کند؟ د:

8/10 نماینده خدمات مشتری دانش بالایی داشت.:

9/10 لطفا اگر تجربه ی تازه ای از خدمات را داشته اید ذکر کنید. فرآیند حل مشکل من ... بود:

10/10 زمان انتظار برای حل مشکلم رضایت بخش بود.:

مرحله ی پایانی

مرسی از زمانی که گذاشتید، برای ارسال روی دکمه ارسال بزنید