خدمات ویژه ی گارانتی

سرویس ویژه نقره ای

سرویس 18 ماهه
% 5 از قیمت محصول
 • یک بار پالیش LCD دستگاه
 • امکان حمل و نقل دستگاه به صورت رایگان
 • ارائه موقت گوشی جایگزین
 •  

سرویس ویژه طلایی

سرویس 18 ماهه
% 8 از قیمت محصول
 • یک بار پالیش، تعمیر و تعویض صفحه LCD
 • جبران 80% خسارت سرقت
 • امکان حمل و نقل دستگاه به صورت رایگان
 • اراِئه موقت گوشی جایگزین
محبوب

لوازم جانبی

سرویس 18 ماهه
% 5 از قیمت محصول
 • یک بار تعویض LCD در اثر آسیب فیزیکی
 • یک بار تعمیر آب خوردگی ساعتهای هوشمند
 • تعویض دستگاه در صورت عدم امکان تعمیر
 • امکان حمل و نقل دستگاه به صورت رایگان

سرویس ویژه افزایش دوره خدمات

سرویس 12 ماهه
% 5 از قیمت محصول
 • یک بار پالیش LCD دستگاه
 • امکان حمل و نقل دستگاه به صورت رایگان
 • اراِئه موقت گوشی جایگزین
 •